Galeria Bardzo Biała ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na pracę malarską Armenia - tożsamość i miłość 

organizowanym z okazji 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej w Polsce oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Armenią. Przewidywane nagrody to min. w pełni opłacony przez Organizatora tygodniowy plener w Armenii połączony z pokonkursowa wystawą zbiorową w naszej Galerii oraz 3 000 zł przyznane w ramach Nagrody Publiczności. Zgłoszenia do I etapu przyjmujemy do 15 sierpnia na adres konkurs.armenia@fpo.com.pl, wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://fpo.iq.pl/wp-content/uploads/2017/05/FZG.pdf

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ARMENIA - tożsamość i miłość 
 
§1.
 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki oraz zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu plastycznego na pracę malarską związaną z obchodami 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej na ziemiach polskich oraz 25 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Polsko-Ormiańska z siedzibą w Warszawie (00-687 Warszawa) przy ul. Wspólnej 61 lok. 107 przy współpracy z Galerią Bardzo Białą z siedzibą w Warszawie.
 3. Patronem honorowym Konkursu jest Ambasada Armenii w Polsce. Celem Konkursu jest promocja młodych i zdolnych artystów z okazji obchodów 650 lecia nadania przywilejów diasporze ormiańskiej na ziemiach polskich oraz 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Armenii.
§2.
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie – absolwenci wyższych szkół artystycznych lub artyści (malarze) legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem malarskim (dalej „Uczestnicy”).
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne. Zgłoszenia niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Polsko – Ormiańskiej (http://fpo.iq.pl/konkurs/) oraz na stronie internetowej Galerii Bardzo Białej (http://galeriabardzobiala.pl/node/66), a także w podległych im mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych polskich wyższych uczelni artystycznych.
§3.
 1. Przystąpienie do Konkursu wymaga: wypełnienia i przesłania na adres konkurs.armenia@fpo.com.pl formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej [http://fpo.iq.pl] w zakładce „Konkurs”, przesłania reprodukcji pracy malarskiej w formie elektronicznej w standardowym formacie (JPG, PDF) oraz w rozdzielczości umożliwiającej druk (min. 300 dpi, 15 cm x 21 cm).
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace malarskie, wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane w innych konkursach, stanowiące własność autora. Dłuższy bok pracy konkursowej nie może być dłuższy niż 200 cm.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż 3 prace.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, członkowie ich rodzin oraz osoby im najbliższe.
 5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonywać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r. Prace zgłoszone po upływie tego terminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 6. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
 • W I etapie jury dokona wyboru prac na podstawie prawidłowo dokonanych zgłoszeń (prace przesłane elektronicznie o wymaganych parametrach wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym).
 • W II etapie jury dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę, o której mowa w §5 ust. 6, na podstawie przesłanych oryginałów. Informacje zostaną opublikowane na stronie Fundacji Polsko – Ormiańskiej i Galerii Bardzo Białej.
​Ponadto:
 1. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę ich wartość artystyczną oraz kreatywne i czytelne odniesienie się do tematu konkursu.
 2. Decyzja jury jest niepodważalna, nie przysługuje możliwość odwołania do niej.
 3. Organizator zastrzega on sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno-wydawniczych.
§4.
 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają żadnym zmianom. Naruszenie powyższego będzie skutkować wykluczeniem danej pracy z Konkursu.
 2. Prace zgłoszone do Konkursu – reprodukcje prac malarskich – powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG o parametrach: szer. minimalna 1024 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 1 MB. Jeśli charakter pracy wymaga pokazania detali lub części składowych, można dołączyć dodatkowe zdjęcia, jednak łączna ilość zdjęć w zgłoszeniu nie może przekroczyć 10. Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko_pierwsza litera imienia_tytuł_rok powstania (np. kowalski_j_pejzaz_morski_2017). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji ani znaków innych niż podkreślnik ( _ ). Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu. Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza zgłoszeniowego. Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Jan Kowalski, Bez tytułu 1, 2017, olej, płótno, 100 x 200 cm).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 4. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Armenii jej promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących: – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§5.
 1. ​Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Fundacji Polsko – Ormiańskiej i na stronie podległej jej Galerii Bardzo Białej w dniu 22 sierpnia 2017 roku.
 2. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres organizatora do dnia 8 września 2017 roku. Prace dostarczone po tym terminie podlegają wykluczeniu z Konkursu.
 3. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie prac spoczywa na Uczestnikach.
 5. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających ich oczekiwań.
 7. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne.
 8. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji Polsko – Ormiańskiej w dniu 22 września 2017 roku.
§6.
 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród artystów, których prace wzięły udział w wystawie podczas uroczystej gali. Wówczas zostanie również przeprowadzone głosowanie. mające na celu przyznanie Nagrody Publiczności. W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy z gości gali (każdemu z uczestników głosowania przysługuje 1 głos).
 2. Przewiduje się dwie nagrody: Nagrodę Główną przyznaną 7 osobom polegającą na tygodniowym plenerze w Armenii i wystawie pokonkursowej w Galerii Bardzo Białej. Nagrodę Publiczności w wysokości 3 000 zł przyznaną jednej wyłonionej poprzez głosowanie osobie.
§7.
 1. Konkurs będzie się odbywał zgodnie z terminarzem:
 • do 15 sierpnia – nadesłanie prac do I etapu konkursu w wersji elektronicznej spełniającej wszystkie wymienione wymogi.
 • 22 sierpnia – ogłoszenie list 30 osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
 • 08 września – termin dostarczenia prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu do organizatora.
 • 21 września – uroczysta gala połączona z II etapem Konkursu, wyłonienie 7 zwycięzców.
 • Marzec 2018 – tygodniowy wyjazd plenerowy do Armenii.
§8.
 1. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie przez organizatora danych osobowych uczestników z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb związanych z realizacją konkursu. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Uczestnik, który przystępuje do konkursu, oświadcza, że wykorzystane w jego pracy treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j.), dóbr osobistych, a także nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dokumentacja wystawy